Houdiyauki

Kamo-no-Nagaakira

1

Yuku kahwa no nagare hwa taezu site

sikamo

moto no midu ni arazu.

Yodomi ni ukabu utakata hwa

katu kie katu musubite

hisasiku todomaritaru tamesi nasi.

Yo no naka ni aru hwito to sumika to

mata kaku no gotosi.

Tamasiki no miyako no uti ni mune wo narabe

iraka wo arasohweru takaki iyasiki hwito no sumahwi hwa

yo-yo wo hwete tukisenu mono naredo

kore wo makoto ka to tadunureba

mukasi arisi ihwe hwa mare nari.

Aru hwa kozo yakete

kotosi tukureri.

Aru wa ohwoihwe hworobite

koihwe to naru.

Sumu hwito mo kore ni onazi.

Tokoro mo kahwarazu hwito mo ohwokaredo

inisihwe misi hwito hwa

ni sanzihwunin ga naka ni

waduka hwitori hwutari nari.

Asita ni sini

yuhwube ni umaruru narahwi

tada midu no awa ni zo nitari keru.

Sirazu

umare sinuru hwito

idukata yori kitarite

idukata hwe ka saru.

Mata sirazu

kari no yadori

ta ga tame ni ka kokoro wo nayamasi

nani ni yorite ka me wo yorokobasimuru.

Sono aruzi to sumika to muziyau wo arasohwu sama

ihwaba asagahwo no tuyu ni kotonarazu.

Aru hwa tuyu otite hana nokoreri.

Nokoru to ihwe do mo

asahwi ni karenu.

Aru hwa hana sibomite

tuyu nahwo kiezu.

Kiezu to ihwe do mo

yuhwube wo matu koto nasi.

2

Ware

mono no kokoro wo sirerisi yori

yosodi amari no haru aki wo okureru ahwida ni

yo no hwusigi wo miru koto

yaya tabitabi ni narinu.

Inuru Angen san nen uduki nizihwu hwati niti ka to yo.

Kaze hwagesiku hwukite siduka narazarisi yo

inu no toki bakari

miyako no tatumi yori hi ide kite

inuwi ni itaru.

Hwate ni hwa

Siyuziyakumon, Daigokuden, Daigakureu,Minbusiyau

nado made uturite

itiya no utu ni

zinkuwai to nariniki.

Ho-moto hwa

Hwigutitomi no koudi to ka ya.

Mahwibito wo yadoseru

kariya yori ide kitari keru to nan.

Huki mayohwu kaze ni

tokaku uturiyuku hodo ni

ahwugi wo hirogetaru ga gotoku

suehwiro ni narinu.

Tohwoki ihwe hwa keburi ni musebi

tikaki atari hwa

hwitasura hwonohwo wo ti ni hwukituketari.

Sora ni hwa

hwahwi wo hwukitatetareba

hwi no hwikari ni eizite amaneku kurenawi naru naka ni

kaze ni taezu

hwukikiraretaru hwonohwo

tobu ga gotoku site

iti, ni tiyau wo koe tutu uturi yuku.

Sono naka no hwito

utusigokoro aran ya!

Aru hwa

keburi ni musebite tahwurehwusi

aru wa

hwonohwo ni makurete tatimati sinu.

Aru hwa

mi hwitotu karauzite nogaruru mo

sizai wo toriiduru ni oyobazu.

Situtin manpou sanagara kuwaizin to nariniki.

Sono tuhwie

ikuso-bakuzo.

Sono tabi kugiyau no ihwe

zihwuroku yaketari.

Masite sono hwoka kazohwe siru ni oyobazu.

Subete miyako no uti

san bu ga iti ni oyoberi to zo.

Nannyo sinuru mono suuzihwu nin.

Ba-giu no taguhwi hensai wo sirazu.

Hwito no itonami mina oroka naru naka ni

sasimo ayahwuki Kiyau diyuu no ihwe wo tukuru to te

takara wo tuhwiyasi

kokoro wo nayamasu koto hwa

sugurete azikinaku zo haberu.

3

Mata, Disiyou yonen uzuki no koro,

Nakamikado Kiyaugoku no hodo yori

ohwoki naru tuzikaze okorite

Rokudeu watari made hwukeru koto hwaberi ki.

San sitiyau wo hwukimakuru ahwida ni komoreru ihwe domo,

ohwoki naru mo tihwisaki mo

hwitotu to site yaburezaru hwa nasi.

Sanagara hwira ni tahwuretaru mo ari

keta hwasira bakari nokoreru mo ari.

Kado wo hwuki hwanatite

si gotiyau ga hwoka ni oki

mata

kaki wo hwukihwarahwite

tonari to hwitotu ni naseri.

Ihwan ya

ihwe no uti no sizai

kazu wo tukusite sora ni ari

hwihwada hwukiita no taguhwi

hwuyu no ko no hwa no kaze ni midaruru ga gotosi.

Tiri wo keburi no gotoku hwukitatetareba

subete me mo miezu

obitadasiku naritoyomu hodo ni

mono iu kohwe mo kikohwezu.

Ka no digoku no gohwu no kaze nari to mo

ka bakari ni koso hwa to zo oboyuru.

Ihwe no sonmau seru nomi ni arazu.

Kore wo toritukurohwu ahwida ni

mi wo sokonahwi katawa dukeru hwito kazu mo sirazu.

Kono kaze

hwituzi no kata ni uturiyukite

ohwoku no hwito no nageki naseri.

Tuzikaze hwa tune ni hwuku mono naredo

kakaru koto ya aru.

Tadagoto ni arazu

sarubeki mono no satosi ka nado zo

utagai hwaberisi.

4

Mata Disyou 4 nen minaduki no koro

nihwaka ni miyako uturi haberiki.

Ito omohwi no hoka narisi koto nari.

Ohwokata kono Kyau no hazime wo kikeru koto hwa

Saga no tenwau no ontoki

miyako to sadamari ni keru yori noti

sude ni 400 yo tose wo hetari.

Kotonaru yuwe nakute

tayasuku aratamaru beku mo araneba

kore wo yo no hito yasukarazu urehweahweru sama,

ge ni kotowari ni mo sugitari.

Saredo, tokaku ihwu kahwi nakute

mikado yori hazime-tatematurite

daizin kugiyau mina kotogotoku uturohwi tamahwinu.

Yo ni tukahwuru hwodo no hwito

tare ka hitori hwurusato ni nokori woran.

Tukasa kurawi ni omohwi wo kake

siyukun no kage wo tanomu hodo no hwito hwa

hwitohwi nari to mo

toku uturohwan to hagemi

toki wo usinahwi

yo ni amasarete go suru tokoro naki mono hwa

urehwe nagara tomari wori.

Noki wo arasohwi si hito no sumahwi

hi wo he tutu are yuku.

Ihwe hwa kobotarete Yodokahwa ni ukabi

ti hwa me no mahwe ni hatake to naru.

Hito no kokoro mina aratamarite

tada uma kura wo nomi omoku su.

Usi kuruma wo you suru hwito nasi.

Seinankai no riyausiyo wo negahwite

Touhoku no siyauwen wo konomazu.

Sono toki onodukara koto no tayori arite

Tu no kuni no ima no kiyau ni itareri.

Tokoro no arisama wo miru ni

sono ti hwodo sebakute

deuri wo waru ni tarazu.

Kita hwa yama ni sohwite takaku

minami hwa umi tikakute kudareri.

Nami no oto tune ni kamabisusiku

sihwokaze koto ni hagesi.

Dairi hwa yama no naka nareba

ka no ko no marodono mo kaku ya to

nakanaka yau kahwarite

iu naru kata mo haberi.

Hihi ni koboti

kahwa mo se ni hakobi kudasu ihwe

iduku ni tukureru ni ka aru ran.

Nahwo munasiki ti hwa ohwoku

tukureru ya hwa sukunasi.

Kokiyau hwa sude ni arete

sinto hwa imada narazu.

Aritosi aru hito hwa

mina ukikumo no omohwi wo naseri.

Moto yori kono tokoro ni woru mono hwa

ti wo usinahwite urehwu.

Ima utureru hwito hwa

doboku no wadurahwi aru koto wo nageku.

Miti no hwotori wo mireba

kuruma ni noru beki hwa uma ni nori

ikuwan hoi naru beki hwa

ohwku hitatare wo kitari.

Miyako no teburi tatimati ni aratamarite

tada hwinabitaru mononohwu ni kotonarazu.

Yo no midaruru zuwisau to kaki keru mo siruku

hi wo he tutu

yo no naka ukitatite

hwito no kokoro mo wosamarazu.

Tami no urehwe tuhwi ni munasikarazari kereba

onaziki tosi no hwuyu

nahwo kono Kiyau ni kahweri tamahwiniki.

Saredo koboti wataserisi ihwe domo hwa

ika ni nari ni keru ni ka.

Kotogotoku moto no yau ni si mo tukurazu.

Tutahwe kiku

inisihwe no kasikoki miyo ni hwa

ahwaremi wo motute kuni wo wosame tamahwu.

Sunahwati tono ni kaya hwukite mo

noki wo da ni totonohwezu

keburi no tomosiki wo mitamahwu toki hwa

kagiri aru mitugimono wo sahwe yurusareki.

Kore tami wo megumi

yo wo tasuke tamahwu ni yorite nari.

Ima no yo no arisama

mukasi ni nazorahwete sirinu besi.

5

Mata Yauwa no koro to ka.

Hisasiku narite oboezu.

Hutatose ga ahwida

yo no naka kekatu site

asamasiki koto haberiki.

Aru hwa haru natu hwideri

aru hwa aki ohwokaze kouzuwi nado

yokaranu koto domo uttitudukite

gokoku kotogotoku narazu

natu uuru itonami arite

aki kari

huyu wosamuru zomeki hwa nasi.

Kore ni yorite

kuniguni no tami

aru hwa ti wo sutete sakahwi wo ide

aru hwa ihwe wo wasurete yama ni sumu.

Samazama no on'inori hazimarite

nabete naranu hwohwu domo okonahwaruredo

sara ni sono sirusi nasi.

Kiyau no narahwi

naniwaza ni tuketemo

minamoto hwa winaka wo koso tanomeru ni

taete noboru mono nakereba

sa nomi ya hwa misawo mo tukuri ahwen.

Nenzii wabi tutu

samazama no takaramono katahwasi yori

suturu ga gotoku suredo mo

sara ni me mitaturu hwito nasi.

Tamatama kahwuru mono hwa

kogane wo karoku si

zoku wo omoku su.

Kotuziki miti no hwotori ni ohwoku

urehwe kanasimu kowe mimi ni miteri.

Mahwe no tosi

kaku no gotoku karauzite kurenu.

Akuru tosi hwa

tatinahworubeki ka to omohwu hodo ni

amari sahwe

ekirei utisohwite

masazama ni atokata nasi.

Yo no hito

mina keisinureba (uete simatta no de?)

hwi wo hwe tutu

kihwamariyuku sama

seusuwi no uwo no tatohwe ni kanahweri.

Hwate ni hwa kasa utiki asi hikitutumi

yorosiki sugata sitaru mono

hwitasura ni ihwe goto ni kohwi ariku.

Kaku wabisiretaru monodomo no

ariku ka to mireba

sunahwati tahwure husinu.

Tuidi no tura

miti no hwotori ni uwe sinuru mono no taguhwi

kazu mo sirazu.

Torisuturu waza mo siraneba

kusaki ka

sekai ni mitimitite

kahwari yuku katati arisama

me mo aterarenu koto ohwokari.

Ihwan ya kahwara nado ni hwa

uma kuruma no yuki kahwu miti da ni nasi.

Ayasiki sidu yamagatu mo tikara tukite

takigi sahwe tomosiku nariyukeba

tanomu kata naki hwito hwa

midukara ga ihwe wo kobotite

iti ni idete uru.

Iti nin ga motite idetaru atahwi

iti niti ga inoti ni da ni oyobazu to zo.

Ayasiki koto hwa

takigi no naka ni ni

akaki ni tuki

haku nado

tokorodokoro ni miyuru ki

ahwi mazihwarireru wo tadunureba

subeki kata naki mono

hwurudera ni itarite

hwotoke wo nusumi

Dau no mono no gu wo yaburi torite

wari kudakeru nari keri.

Diyokuaku no yo ni si mo umare ahwite

kakaru kokoro uki waza wo

nan mi hwaberisi.

Ito ahware naru koto mo hwaberiki.

Sarigataki me, wotoko motitaru mono hwa

sono omohwi masarite hukaki mono

kanarazu sakidatite sinu.

Sono yuwe hwa

waga mi hwa tugi ni site

hwito wo itahwasiku omohwu ahwida ni

maremare etaru kuhwimono wo mo

kare ni yuduru ni yorite nari.

Sareba oya ko aru mono hwa

sadamareru koto nite

oya zo sakidati keru.

Mata hwahwa no inoti

tukitaru wo mo sirazu si te

itokenaki ko no

nahwo ti wo suhwi tutu

hwuseru nado mo ari keri.

Ninnazi ni Riyuugeuhwohwuin to ihwu hwito

kaku si tutu kazu mo sirazu

sinuru koto wo kanasimite

sono kaube no miyuru goto ni

hitahwi ni "A" wo kakite

en wo musubasimuru waza wo nan serare keru.

Hito kazu wo siramu tote

4,5 riyaugetu wo kazohwetari kereba

Kiyau no uti

Itideu yori hwa minami

Kudeu yori kita

Kiyaugoku yori hwa nisi

Siyuziyaku yori hwa higasi no

miti no hwotori naru kasira

subete si man ni sen san byaku amari nan ari keru.

Ihwan ya sono zengo ni sinuru mono ohwku

mata Kahwara, Sirakahwa, Nisi-no-Kiyau

moromoro no henti nado wo kuhwahwete

ihwaba saigen mo aru bekarazu.

Ika ni ihwan ya

siti dau siyokoku wo ya.

Sitokuwin no mikurawi no toki

Tiyausiyou no koro to ka

kakaru tamesi ari keri to kikedo

sono yo no arisama hwa sirazu

ma no atari meduraka narisi koto nari.

6

Mata onazi koro ka to yo.

Obitadasiku ohwonawi no huru koto haberiki.

Sono sama yo no tune narazu.

Yama hwa kudurete kahwa wo udumi

umi hwa katabukite kugati wo hwitaseri.

Tuti sakete midu waki ide

ihwahwo warete tani ni marobi iru.

Nagisa kogu hwune hwa nami ni tadayohwi

miti yuku uma hwa asi no tatido wo madohwasu.

Miyako no hwotori ni hwa

zai-za-siyo-siyo dausiya taumeu

hitotu to site matakarazu.

Aru hwa kudure

aru hwa tahwurenu.

Tiri hwahwi tati noborite

sakari naru keburi no gotosi.

Ti no ugoki

ihwe no yabururu oto

ikaduti ni kotonarazu.

Ihwe no uti ni woreba

tatimati ni hisigenan to su.

Hasiri idureba

Ti ware saku.

Hwane nakereba

sora wo mo tobu bekarazu.

Riyuu naraba ya

kumo ni mo noboran.

Osore no naka ni

osoru bekari keru hwa

tada nawi nari keri to koso

oboye haberisi ka.

Kaku obitadasiku hwuru koto hwa

sibasi ni te yaminisi ka domo

sono nagori sibasi hwa tayezu.

Yo no tune

odoroku hodo no nawi

ni sanzihwu do hwuranu hwi hwa nasi.

Towoka, hatuka suginisi ka ba

yauyau madohwo ni narite

aru hwa si go do, ni san do

mosi hwa hitohwi maze

ni san niti ni iti do nado

ohwokata sono nagori

mi tuki bakari ya haberiken.

Si-daisiyu no naka ni

suwi,kuwa, huu (mizu, hi, kaze) hwa tune ni gai wo nasedo

daiti ni itarite hwa

kotonaru hwen wo nasazu.

Mukasi Saikau no koro to ka

ohwonawi hwurite

Toudaizi no hwotoke no migusi oti nado

imiziki koto domo haberi keredo

nahwo kono tabi ni hwa sikazu to zo.

Sunahwati hwa hwito mina adiki naki koto wo nobete

isasaka kokoro no nigori mo usuragu to miesi ka do

tuki hwi kasanari

tosi hwenisi noti hwa

kotoba ni kakete ihwi iduru hwito da ni nasi.

7

Subete yo no naka no ari nikuku

wa ga mi to sumika to no

hwakanaku ada naru sama

mata kaku no gotosi.

Ihwan ya

tokoro ni yori

mi no hodo ni sitagahwi tutu

kokoro wo nayamasu koto hwa

agete kazohwu bekarazu.

Mosi onore ga mi kazu narazu site

kenmon no katahwara ni woru mono hwa

hwukaku yorokobu koto aredo mo

ohwoki ni tanosimu ni atahwazu.

Nageki seti naru toki mo

kowe wo agete naku koto nasi.

Sintai yasukarazu

tatiwi ni tukete

osore wononoku sama

tatohweba

suzume no taka no su ni tikadukeru ga gotosi.

Mosi

madusiku site

tomeru ihwe no tonari ni woru mono hwa

asa yuhwu suboki sugata wo hwadite

hweturahwi tutu ide iru.

Saisi, douboku no urayameru sama wo miru ni mo

hwuke no hwito no

naigasiro naru kesiki wo kiku ni mo

kokoro nennen ni ugokite

toki to site yasukarazu.

Mosi sebaki ti ni woreba

tikaku enziyau aru toki

sono sai wo nogaruru koto nasi.

Mosi hwenti ni areba

wauhen wadurahwi ohwoku

tauzoku no nan hwanahwadasi.

Mata ikihwohwi aru mono hwa

don'yoku hwukaku

dokusin naru mono hwa

hwito ni karomeraru.

Takara areba osore ohwoku

madusikereba urami setu nari.

Hwito wo tanomeba

mi ta no iu nari.

Hwito wo hwagukumeba

kokoro on'ai ni tukahwaru.

Yo ni sitagahweba

mi kurusi.

Sitagahwaneba

kiyau seru ni nitari.

Idure no tokoro wo simete

ikanaru waza wo site ka

sibasi mo kono mi wo yadosi

tamayura mo kokoro wo yasumu beki.

8

...[Tuzuku]...