Kono ronbun wa

Waseda Daigaku o tukutta

Ookuma-Sigenobu ga

1902-1907(Meizi 35-40 nen) ni

kakete kaita mono de aru.