Kono ronbun wa
1885 nen ni Tanakadate-Aikitu ga happyô sita
Nipponsiki Rômazi no genten
to mo iu beki mono de aru.