A B C no Yomikata

Rigaku Hks. Oka-Asazir˘


"R˘mazi Hiromekai" no hito wa <<Si>> wa <shi> de nakereba ikenai, <<Ti>> wa <chi> de nakereba ikenai to ii, Nippon R˘mazikai no hito wa <<Si>> wa <si> ga yorosii, <<Ti>> wa <ti> ga yorosii to iu. S˘h˘ tomo ni sorezore rikutu wa ar˘ ga, kono arasoi o matomeru ni wa A B C o yoso no kuni de wa d˘ yonde iru ka, sore o kurabete miru koto ga ˘ini sank˘ ni naru de ar˘ to omowareru. Sore de, tugi ni sukosi bakari sono tigatta yomikata o hiroidasite miy˘. Kore wa 2 gt. g˘ ni dete ita Eylenbosch San no bunsy˘ o yonde omoituita koto de aru.

Konniti de wa, Amerika ya Y˘roppa de R˘mazi de nai mozi o motiite iru tokoro wa Rosia, Minami Slavia, Girisya gurai ni suginai kara, R˘mazi wa zissai intÔnasyonaru no mozi to iute yorosikar˘. Sikasi sono yomikata wa kuniguni ni yotte zuibun itizirusiku tigau.

Igirisu no koto wa habuku to site, mazu Huransu ni yukeba <<U>> o [ou] to kaki, <<Si>> o [chi] to kaku kara <<Usi-no-titi>> wa [ouchi no tchitchi], <<Hurugeta>> wa [fourougu'eta] to kakanakereba naranai.

Oranda e yukeba, <<U>> o [oe] to kaku kara <<Hurugeta>> wa [foeroegeta] de aru. Doitu de wa <<Usi-no-titi>> wa [uschi no tschitschi] to naru.

Itariya de wa <<Si>> wa [sci] to kaki, <<Ki>> o [chi] to kaku kara <<Syake-no-kirimi >> wa [sciache no chirimi] to naru; mata <<Zyanken>> wa [gianchen], <<Gy˘gi>> wa [ghioghi] de aru.

Mata Esupaniya ni yuku to, <<Ha>> wa [ja] to kaku kara <<Haru no hi>> wa [jaru no ji] de aru.

Otonari no Porutogaru de wa, <<Sya>> o [xa] to kaku kara <<Syasin>> wa [xaxin] to naru.

Suwŕden e yukeba, <<Tya>> o [kja] to kaku kara <<Kintyaku>> wa [kinkjaku] de aru; Ginza ni [Kjellberg] to iu mise ga aru ga, kore de <<Tyeruberuzi>> to yomu. Bohemiya e yuku to, <<Ti>> o [či], <<Si>> o [ši] to kaku kara <<Ty˘tin>> wa [čočin], <<Syasin>> wa [šašin] de aru.

Hangariya de wa <<Sa>> o [sza] to kaki, <<Sya>> o [sa] to kaku kara <<Syasin>> wa [saszin], <<Susi>> wa [szusi] de aru; mata <<Ty˘tin>> o [csocsin] to kaku.

P˘rando de wa kore ga [szaszin], [czoczin] ni naru.

Kay˘ na guai ni onazi R˘mazi de mo kuniguni ni yotte yomikata ga hanahadasiku tigau kara, Nippon no kotoba o R˘mazi de kaku ni atatte, donna tuzurikata o motiite mo sono mama de tadasiku yomeru gaikokuzin wa hitori mo nai wake de aru. Doitugo o tadasiku yomu ni wa Doitugo no yomikata o manabanakereba narazu, Huransugo o tadasiki yomu ni wa Huransugo no yomikata o manabanakereba naranai no to onazi rikutu de R˘mazi tuzuri no Nippongo o tadasiku yomu ni wa, sore no yomikata o manabanakereba naranai koto wa atarimae de aru. [chi] o <<Ti>> to yonde kureru no wa Igirisu kotoba no hito to Esupaniya no hito dake yori nai. Meizi 17 nen goro no R˘mazikai no enzetu de Igirisu no k˘si ga "Romaji-Zassi" o <<R˘mazyai zassyai>> to yonda koto o kangaeru to, sekkaku [chi] to kaite oite mo, hazimete kore o yomu Igirisuzin wa tabun <<Tyai>> to yomu de ar˘.

(R˘mazi Sekai 13 no maki 3 g˘ - 1923 , Taisy˘ 12 nen- kara.á á"R˘mazi Hiromekai" wa genzai arimasen ga, Nippon R˘mazikai" wa tyanto tuzuite imasu. - Masa)